Wettelijke informatie


1 – Voorstelling van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site www.perfony.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de site:

Eigenaar: Perfony SAS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen die is ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 533 868 873 en is gevestigd te 91 rue du Faubourg Saint Honoré in Parijs 8ème

  • Schepper: Perfony SAS
  • Verantwoordelijke voor publicatie: de heer Lionel PASCO
  • Gastheer: Infomaniak, Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland

Credits:

  • Divi Sjabloon
  • de wettelijke mededelingen zijn gegenereerd en aangeboden door Subdelirium
  • FlatIcon, Icon8
  • foto’s: Fotolia, Pexels en Pixabay
  • beelden: P-PX, Freepik

2 – Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.perfony.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de www.perfony.com website wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Perfony SAS kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal Perfony SAS zich inspannen om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.perfony.com wordt regelmatig bijgewerkt door PerfonySAS. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3 – Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.perfony.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van Perfony SAS.

Perfony SAS streeft ernaar de informatie op de site www.perfony.com zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.perfony.com wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.perfony.com niet volledig. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt werden gebracht.

4 – Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript, HTML5, CSS3 en PHP.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.

5 – Intellectuele eigendom en namaak

Perfony SAS is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfony SAS.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6 – Beperkingen van de aansprakelijkheid

Perfony SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.perfony.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Perfony SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) als gevolg van het gebruik van de website www.perfony.com.

Interactieve zones (bv. de mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Perfony SAS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Perfony SAS zich tevens het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7 – Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de www.perfony.com website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de www.perfony.com website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Perfony SAS alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden op de website www.perfony.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.perfony.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitstitel met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.perfony.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Perfony SAS en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichtingen van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruikers van de website www.perfony.com.

Bovengenoemde site is bij de CNIL aangegeven onder nummer 1574801.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8 – Hyperlinks en cookies

De website www.perfony.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die zijn opgezet met toestemming van Perfony SAS. Perfony SAS heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de www.perfony.com website kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren, om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer :

Tabblad Gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Bewaarregels instellen op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Tenslotte, verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari:

Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Kies Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op Inhoud Instellingen. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
Onder Chroom :

Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Kies Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.perfony.com is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.

10 – De belangrijkste teksten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11 – Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

 

 

Privacy

12 + 13 =

Wilt u meer weten over Perfony en haar producten?

Je hoeft het ons alleen maar te vertellen!