Onze algemene inschrijvingsvoorwaarden

Versie van1 oktober 2022


0 – Preambule

Dit contract heeft tot doel de voorwaarden te bepalen voor de levering van de diensten die verband houden met de oplossing iPERFONY, hierna genoemd de “DIENST”, geleverd door de vennootschap PERFONY, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 78.108,80 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 533 868 873 (hierna ook “PERFONY” genoemd) enerzijds en de abonnee (“OPNEMER”), een natuurlijke of rechtspersoon, aangeduid in de bestelbon, die de inschrijving heeft onderschreven.

Het PERFONY abonnement wordt op de markt gebracht volgens verschillende tarieven zoals uiteengezet in de PERFONY tarieffiche, beschikbaar op de site https://www.perfony.com, hierna genoemd “de SITE”, in de rubriek “TARIEVEN”.
De relatie tussen de ABONNEMENTHOUDER en PERFONY wordt beheerst door de onderhavige abonnementsvoorwaarden en de tarieffiche van PERFONY.

HOOFDSTUK 1 – INSCHRIJVING OP HET PERFONYCONTRACT

1 – Definities

“ABONNEMENT” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor en overgaat tot de activering van de DIENST aangeboden door PERFONY en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de betalingen van deze DIENST.

“GEBRUIKERS” betekent de natuurlijke persoon die wordt uitgenodigd om toe te treden tot de werkruimte van de ABONNEMENTEN en derhalve toegang heeft tot de dienst.

“iPERFONY” verwijst naar de collaboratieve werkruimte die wordt aangeboden door PERFONY, ook wel de “DIENST” genoemd.

“ADMINISTRATOR” betekent de GEBRUIKER bij SUBSCRIBER die de iPERFONY privéruimte beheert en de toegangsrechten van elke GEBRUIKER bepaalt.

“INHOUD” betekent alle gegevens, in welke vorm dan ook, die door GEBRUIKERS aan hun iPERFONY-werkruimte worden toegevoegd.

“FOLDER” verwijst naar een geheel dat in iPERFONY wordt gecreëerd door de “mappen”-functie waarmee gebruikers, acties en bijlagen kunnen worden gegroepeerd met het oog op een efficiënte samenwerking.

2 – Algemene informatie

De ABONNEMENTHOUDER is de persoon, natuurlijk of rechtspersoon, die het abonnementscontract ondertekent.

De huidige abonnementsvoorwaarden, die op elk moment kunnen worden herzien, zijn van toepassing op alle abonnementen die bij PERFONY worden afgesloten, met het oog op het gebruik van de “DIENST” en de toegang tot de privégedeeltes door de ABONNEMENTEN.

Het abonnement komt overeen met een periodieke licentie voor het gebruik van de “DIENST” voor een bepaald aantal gebruikers.

Specifieke abonnementen en diensten kunnen ook door PERFONY worden aangeboden afhankelijk van de kenmerken van het gebruik van de dienst(en) en het aantal SUBSCRIBERS.

De onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere andersluidende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen tussen PERFONY en de ABONNEMENTEN.

Elke inschrijving op een abonnement impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de abonnee van deze algemene voorwaarden.

3 – Bepalingen en voorwaarden van het Perfony-abonnementscontract

– Online inschrijving –

Het creëren van een speciale iPERFONY ruimte kan op afstand gebeuren volgens een procedure die beschikbaar is op de website https://www.perfony.com.

De INSCHRIJVER is verplicht informatie te verstrekken betreffende zijn identiteit en de activiteit van zijn onderneming, een keuze te maken uit de door PERFONY voorgestelde aanbiedingen en opties, en de onderhavige algemene inschrijvingsvoorwaarden te aanvaarden.

Na validatie van de door de abonnee verstrekte informatie zal PERFONY hem een e-mail sturen ter bevestiging van de reservering van het subdomein dat aan hem zal worden toegewezen, evenals zijn login en wachtwoord voor toegang als beheerder. De beheerder kan dan zoveel gebruikers aanmaken als hij wil. Elke geregistreerde gebruiker ontvangt per e-mail zijn eigen login en wachtwoord. Deze informatie is strikt persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar. Elk SUBSCRIBER is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar inloggegevens en die van de gebruikers van zijn of haar subdomein.

Het gebruik van de “DIENST” is gratis, zonder gebruiksbeperking gedurende de eerste 15 dagen na de creatie van de gereserveerde zone van iPERFONY en zonder tijdslimiet binnen de limiet van 3 (drie) actieve BESTANDEN. Elke niet verwijderde FOLDER in de iPERFONY-ruimte, behalve de map “mijn TODO” en eventuele submappen, wordt als actief beschouwd.

Het gebruik, zelfs gratis, van een iPERFONY-werkruimte impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

– Bestelformulier –

Na deze periode van 15 (vijftien) dagen of nadat er 3 (drie) bestanden zijn aangemaakt, zal de ABONNEMENTARiër direct vanuit zijn iPerfony het commerciële aanbod kunnen kiezen dat het beste bij hem past. In geval van keuze tussen de online voorgestelde aanbiedingen, zal de “ABONNEMENTNER” zijn abonnement per kredietkaart kunnen betalen en automatisch de overeenkomstige factuur ontvangen.

In geval van betaling met andere middelen of van een specifiek commercieel aanbod, ontvangt de “abonnee” een offerte die hij ondertekend terugstuurt met, in voorkomend geval, een bestelbon van zijn organisatie die de facturering mogelijk maakt.

Het commerciële aanbod omvat de kostprijs, de betalingsvoorwaarden en de duur van het abonnement (minimum 12 maanden) voor het gebruik van de “DIENST”, evenals elke andere dienst of elk ander advies (hulp bij de configuratie, opleiding in het instrument, specifieke ontwikkelingen) die de klant eventueel wenst te ontvangen.

Na ontvangst van de ondertekende commerciële offerte en/of bestelbon, indien van toepassing, zal PERFONY een factuur opstellen die op eender welke wijze aan de ABONNER zal worden overgemaakt.

HOOFDSTUK 2 – DE CONTRACTPERIODE

4 – Datum van sluiting en ingangsdatum van de overeenkomst

Het abonnementscontract gaat in op de 1ste van de maand van ondertekening van de ondertekende commerciële offerte en/of de bestelbon, indien van toepassing, en geeft toegang tot de “DIENST” gedurende 12 maanden, voor het aantal gebruikers gespecificeerd in de ondertekende commerciële offerte en/of de bestelbon, indien van toepassing.

Het abonnementsgeld is verschuldigd op het einde van de proefperiode of wanneer het aantal bestanden dat gratis gebruik van de “DIENST” toelaat, wordt overschreden.

De toegang tot de “DIENST” gebeurt door controle van de identificatie van de gebruiker, op basis van de informatie toegekend door zijn beheerder.

5 – Duur en verlenging van het abonnementscontract

Het abonnement op een licentie die toegang geeft tot de “DIENST” is jaarlijks, behalve in het geval van het online-aanbod “TEAM”, en de gefactureerde bedragen zijn verschuldigd op de 1e dag na het verstrijken van de proefperiode en/of het aantal bestanden waarmee de “DIENST” gratis kan worden gebruikt.

Het contract wordt telkens stilzwijgend verlengd en geformaliseerd door de toezending van een factuur voor het bedrag van het abonnement voor de komende periode.

De abonnee kan te allen tijde zijn type aanbod wijzigen, maar het nieuwe pakket wordt pas in aanmerking genomen op de datum van verlenging van het abonnement.

De SUBSTEUR kan zijn PERFONIE-overeenkomst op elk ogenblik opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) werkdagen, maar de verschuldigde bedragen voor het lopende jaarabonnement blijven verschuldigd.

6 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Perfony

PERFONY verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten om de ABONNEMENTHOUDER en de gebruikers waarvoor een licentie is voorzien in het ondertekende commerciële aanbod en/of bestelbon, indien van toepassing, in staat te stellen te genieten van een betrouwbare en snelle toegang tot de “DIENST”.

Het abonnement biedt een maximale bandbreedte van 1mbps en een opslagcapaciteit van 50GB per iPERFONY collaborative workspace. In geval van overschrijdingen die worden vastgesteld door de technische diensten van PERFONY, wordt een specifieke dienst, onderworpen aan een bijkomend contract, opgezet tussen PERFONY en de LEVERANCIER binnen een maand nadat PERFONY de overschrijding heeft vastgesteld. Zonder een overeenkomst tussen de partijen krijgt de ABONNEMENTHOUDER geen extra opslagruimte.

De informatie in de “DIENST” is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behoudens toevallige of noodzakelijke onderbrekingen voor de goede werking van de dienst.

Een dergelijke onderbreking van de dienst gedurende minder dan 12 uur geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.

PERFONY kan niet aansprakelijk worden gesteld:

 • storingen in de communicatienetwerken als gevolg van overmacht in de zin van de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
 • de beëindiging van de exploitatievergunningen van de dienst bij besluit van de overheid of bij toeval,
 • diensten van onafhankelijke dienstverleners, waartoe de abonnee met name via Internet toegang kan krijgen. Eventuele klachten over deze diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de dienstverleners die deze diensten hebben verleend,
 • de installatie en het gebruik van terminals die door de klant worden gebruikt en niet door PERFONY worden geleverd,
 • eventuele gebreken of virussen die tijdens het gebruik van de software of de website op het computersysteem van de abonnee kunnen worden overgebracht,
 • van enige onderbreking in de werking van de website.

In het algemeen kan PERFONY niet aansprakelijk worden gesteld, noch ten opzichte van derden, noch ten opzichte van de abonnee, voor de directe of indirecte gevolgen van een niet-conform gebruik van de “DIENST” door de abonnee.

Bijgevolg kan PERFONY niet aansprakelijk worden gesteld, op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting, ten aanzien van de abonnee of derden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie, en in het bijzonder als gevolg van een onjuiste of onvolledige informatie, een vertraging bij het online zetten.

PERFONY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de relevantie van de informatie die door de abonnee en zijn gebruikers op de privé-gedeelten wordt verstrekt.

Tenslotte kan PERFONY in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, in het bijzonder bedrijfsschade, gegevensverlies of elk ander financieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de abonnementen en dat niet rechtstreeks aan haar kan worden toegeschreven.

7 – Verplichtingen van de abonnee

SUBSCRIBER verbindt zich ertoe het aantal gebruikers waarvoor hij zich heeft ingeschreven te respecteren.

DE ABONNEMENTHOUDER verbindt zich ertoe de prijs te betalen van de diensten waarop hij zich PERFONIE heeft geabonneerd volgens de voorwaarden die in deze algemene abonnementsvoorwaarden zijn bepaald, behoudens andersluidende specifieke overeenkomsten.

De ABONNEMENTHOUDER verbindt zich ertoe PERFONY binnen vijftien (15) dagen op de hoogte te brengen van elke wijziging van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt bij de ondertekening van de overeenkomst, en in het bijzonder van elke wijziging van adres of bankgegevens.

Het SUBSCRIBER verklaart dat hij de kosten en de beperkingen van een eventuele verbinding met het Internet-netwerk heeft aanvaard. Het SUBSCRIBER is verantwoordelijk voor de toegang tot de websitediensten in goede technische omstandigheden – hardware, software, telecommunicatie – zodat alle back-upmaatregelen en bescherming tegen mogelijke inbraken gewaarborgd zijn.

Het is de SUBSTEUR onder geen beding toegestaan het voordeel van deze overeenkomst over te dragen of over te dragen aan een derde, al dan niet tegen betaling, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PERFONY.

De software en de presentatie van de inhoud waartoe PERFONY toegang geeft in het kader van de hier bedoelde abonnementen zijn beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. SUBSCRIBER onthoudt zich derhalve van het reproduceren, publiceren, distribueren of verkopen, op welke wijze dan ook, van de software of de presentatie van de opgevraagde inhoud.

In het bijzonder mag de software die door PERFONY wordt geleverd niet worden gekopieerd, aangepast, vertaald, beschikbaar gesteld, verspreid, gewijzigd, gedemonteerd, gedecompileerd of gebruikt in combinatie met andere software dan die welke door PERFONY wordt aangeboden.

De abonnee verbindt zich er verder toe PERFONY te vrijwaren tegen alle vorderingen, kosten of veroordelingen tegen of ten laste van PERFONY, die rechtstreeks of onrechtstreeks tegen laatstgenoemde zouden kunnen worden ingesteld op grond van een werkelijke of vermeende inbreuk op de rechten van een derde, veroorzaakt tijdens het gebruik van de diensten, met name wat betreft de inhoud die door de gebruikers wordt gegenereerd en gedeeld.

8 – Diensttarieven en contractuele wijzigingen

De toegang tot de iPerfony-dienst wordt gefactureerd op jaarbasis en per gebruiker, afhankelijk van het abonnementsniveau van elke gebruiker.

PERFONY kan de ABONNEMENTHOUDER kosten in rekening brengen voor aanvullende diensten. Deze kosten zijn opgenomen in de bestelbon en moeten worden gevalideerd door SUBSCRIBER.

Prijzen (tenzij anders vermeld) zijn in euro.

De beschrijving van de diensten die inbegrepen zijn in elk van de PERFONY abonnementsaanbiedingen, evenals de details van de optionele diensten waarop kan worden ingeschreven, zijn opgenomen in de PERFONY tarieffiche die beschikbaar is op de PERFONY website op https://www.perfony.com/fr/tarifs/.

De jaarlijkse abonnementsprijs voor toegang tot de “SERVICE” is geïndexeerd op de “SYNTEC” index in Frankrijk. Deze aan de indexering gerelateerde wijziging is niet onderworpen aan voorafgaande informatie en zal in de verlengingsaanbieding worden gepresenteerd zonder een substantiële wijziging van het contract te vormen.

Wijzigingen van de tarieven, afgezien van die welke verband houden met de evolutie van de “SYNTEC”-index, kunnen van toepassing zijn op abonnementen en andere door PERFONY aangeboden diensten. PERFONY zal vervolgens de ABONNEMENTHOUDER een maand voordat deze van kracht wordt op de hoogte stellen van elke contractuele wijziging en in het bijzonder van elke verhoging van de tarieven van het aanbod waarop de ABONNEMENTHOUDER heeft ingeschreven.

Bij een dergelijke contractuele wijziging en met name bij een verhoging van de tarieven van het standaardaanbod of van een door de abonnee onderschreven facultatieve dienst – met uitsluiting van tariefwijzigingen die verband houden met wijzigingen van de “SYNTEC”-index – kan de abonnee verzoeken om beëindiging van de dienst waarop hij zich heeft geabonneerd onder de voorwaarden van artikel 16.

9 – Extra opties

SUBSCRIBER kan zich te allen tijde abonneren op aanvullende opties op het standaardaanbod.

De kosten van elk van de aanvullende opties worden gespecificeerd in het PERFONY-tariefblad en deze wijzigingen worden gefactureerd overeenkomstig het huidige PERFONY-tariefblad.

10 – Facturering van diensten

De facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de op de factuur vermelde maximumtermijn en volgens de bij de inschrijving gekozen betalingswijze.

Alle extra diensten die tijdens de abonnementsperiode worden verleend, worden gefactureerd en verzonden in de maand waarin de dienst is verleend.

Elk bijkomend betaald abonnement dat zich tijdens het hoofdabonnement voordoet, zal pro rata worden gefactureerd met als principe dat het mee-evolueert met het hoofdabonnement. De factuur wordt verzonden in de maand van het aanvullende abonnement.

Facturen omvatten:

 • De abonnementskosten van de klant voor de gegeven factureringsperiode,
 • Facturatie voor bijkomende diensten.

Elke vertraging in de betaling, nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, zal van rechtswege leiden tot de toepassing van een toeslag gelijk aan 5 maal de wettelijke rentevoet die van kracht is op de dag van de factuur. Deze verhoging wordt berekend over het verschuldigde bedrag, exclusief belasting, met ondeelbare termijnen van 15 dagen vanaf de eerste dag van de vertraging.

PERFONY zal aan SUBSCRIBER elk bewijs van de factuur ter beschikking stellen, naar de stand van de techniek.

11 – Klachten van klanten

Elke klacht moet per post worden gericht aan de PERFONY klantendienst waarvan het adres op de factuur van de klant staat, binnen een maximum van één jaar vanaf de dag van het voorval dat aan de oorsprong van de klacht ligt.

Bovendien wordt elke vordering die wordt ingesteld na een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, als verjaard beschouwd.

12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze abonnementsvoorwaarden, evenals alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de commerciële relatie tussen PERFONY en haar klant, zijn onderworpen aan het Franse recht.

De partijen komen overeen elk geschil dat tussen hen zou kunnen ontstaan aan een procedure van commerciële bemiddeling te onderwerpen.

Bij gebreke van een minnelijke regeling binnen een termijn van (1) een maand na de eerste bemiddelingsbijeenkomst, kunnen de partijen hun geschil voorleggen aan de Rechtbank van Koophandel van Parijs (zowel ten gronde als in kort geding).

13 – Intellectuele Eigendom

Deze overeenkomst verleent SUBSCRIBER geen recht, titel of belang in de intellectuele eigendomsrechten van PERFONY: logo, computerontwikkeling, database of handelsmerken.

PERFONY behoudt zich het recht voor om commentaren, bijdragen, verwijzingen, citaten, het logo van SUBSCRIBER, zonder enige verplichting tot compensatie voor dergelijke bijdragen, te gebruiken of openbaar te maken in alle media wereldwijd, inclusief haar eigen website.

SUBSCRIBER stemt er in het bijzonder mee in dat de naam van zijn onderneming op de website van PERFONY wordt vermeld en als referentie wordt gebruikt. Klanten die niet in het gepubliceerde repertorium wensen te worden opgenomen, moeten dit uitdrukkelijk aanvragen op contact@perfony.com.

DE ABONNEMENTHOUDER blijft de exclusieve eigenaar van alle INHOUD op zijn iPERFONY.

14 – Gegevensverwerking en vrijheden

De cliënt is verantwoordelijk voor de bestanden en persoonlijke gegevens die op zijn privé-ruimten worden gebruikt bij het gebruik van de PERFONY software en diensten.

SUBSCRIBER heeft aldus de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, zoals gewijzigd in augustus 2004. De Klant verbindt zich er aldus toe de verplichtingen na te komen die krachtens deze wet op hem rusten.

Alle persoonlijke gegevens die PERFONY in het kader van het abonnement verzamelt, worden eveneens behandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.

De persoonlijke informatie betreffende de abonnee of gebruikers, indien aanwezig, en bij deze gelegenheid verzameld, kan aanleiding geven tot de uitoefening van een recht van toegang, rectificatie en verzet, bij de klantendienst PERFONY, 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Parijs – Frankrijk, of via elk ander door PERFONY aangewezen middel, door het bewijs van zijn identiteit te leveren.

PERFONY kan deze informatie, met inbegrip van verkeersgegevens, gebruiken om zijn producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

PERFONY kan deze informatie ook gebruiken in het kader van marketingoperaties, door de abonnee of de gebruikers, in voorkomend geval, berichten toe te zenden in verband met haar producten en diensten, op welke wijze dan ook en met name via e-mail.

HOOFDSTUK 3 – OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

15 – Opschorting of beëindiging van de dienst door Perfony

PERFONY behoudt zich het recht voor om elk abonnement te beëindigen, zonder schadevergoeding, in geval van niet-naleving door de abonnee, niet verholpen binnen (15) vijftien dagen na ingebrekestelling, van één van de bepalingen vermeld in deze abonnementsvoorwaarden. Dit zal met name het geval zijn in geval van abnormaal gebruik van het abonnement.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en na ingebrekestelling per gewone brief, die zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van (15) vijftien dagen, kan de dienst van rechtswege door PERFONY worden opgeschort of beëindigd.

De dienst zal eveneens onder dezelfde voorwaarden worden opgeschort of beëindigd, indien de abonnee een van de in artikel 6 vermelde verplichtingen niet nakomt.

16 – Beëindiging door de abonnee

SUBSCRIBER kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Verschuldigde bedragen voor eerdere diensten of lopende jaarabonnementen blijven verschuldigd.

Contractuele bijlage RGPD

Het doel van deze bijlage is te voldoen aan de vereisten van de RGPD in de context van de relatie tussen PERFONY en haar KLANTEN. Dit document is alleen van toepassing in het geval dat wij, op verzoek van KLANTEN, persoonsgegevens verwerken onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de GDPR. Dit document wordt beschouwd als een contractuele bijlage die bindend is voor de partijen en geen wijziging inhoudt van de bepalingen van de geldende contracten. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit document en het (de) gesloten contract(en), heeft deze bijlage alleen voorrang met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

DEFINITIES

Voor de toepassing van deze bijlage hebben de volgende termen tussen de partijen de volgende betekenis

“persoonlijke gegevens “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit;

“verwerking van persoonsgegevens Onder “verwerking” wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procédé, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

“Inbreuk in verband met persoonsgegevens “: een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

PARTIJKWALIFICATIE

In de zin van de RGPD, en voor de juiste toepassing van het onderhavige, treedt de KLANT op als “voor de verwerking verantwoordelijke” en PERFONY treedt op als “verwerker”.

IDENTIFICATIE VAN DE BEHANDELING

De behandelingsidentificatoren die onder dit schema vallen, zijn die welke door de KLANT worden opgegeven.

CONSUMENTENVERPLICHTINGEN

De KLANT stemt ermee in:

 • als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens te voldoen aan de GDPR;
 • alle gedocumenteerde instructies te verstrekken die nodig zijn voor de correcte uitvoering van onze diensten;
 • alle ontwikkelingen in de gegevensverwerking te melden;
 • de contactgegevens van zijn DPO of RGPD-referent verstrekken;
 • inbreuken in verband met gegevens aan de bevoegde autoriteit te melden;
 • voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming ;
 • indien nodig, de informatie te verstrekken die nodig is om ons register van gegevensverwerking bij te houden.
 • ervoor te zorgen dat u alle rechten hebt die wij nodig hebben om de gegevens te verwerken.

INSTRUCTIES VOOR KLANTEN

Wij zullen de persoonsgegevens van de KLANT uitsluitend verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies die de KLANT ons verstrekt.

Gedocumenteerde instructies moeten ons schriftelijk worden gegeven, in een door de klant gekozen vorm. De verstrekte instructies mogen op geen enkele wijze tot doel of tot gevolg hebben dat het product zelf of de aangeboden dienst wordt gewijzigd.

Wij zijn verplicht onder de GDPR om de KLANT onmiddellijk te informeren indien, naar onze mening, een instructie van de KLANT een inbreuk vormt op deze Verordening of op andere bepalingen van EU of Franse wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

VERDERE UITBESTEDING

De KLANT machtigt ons om onderaannemers in te schakelen. Als het contract tussen ons en de onderaannemer wordt gesloten, garanderen wij dat de onderaannemer zelf in overeenstemming is met de GDPR. Indien de KLANT rechtstreeks met de onderaannemer wenst te contracteren, is het aan de KLANT om na te gaan of deze voldoet aan de RGPD.

GROTERE VERTROUWELIJKHEID

Wij maken ons personeel bewust van de noodzaak persoonsgegevens te beschermen en vragen hun, waar nodig, een code van goed gedrag na te leven.

VEILIGHEIDSVERPLICHTING

Elke partij treft de nodige technische en organisatorische maatregelen in verband met de verplichting om persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen.

In geval van een inbreuk op de beveiliging zullen wij de nodige maatregelen treffen en verbinden wij ons ertoe de KLANT alle nodige elementen mee te delen om, indien nodig, over te gaan tot de kennisgevingen aan de CNIL.

WAARSCHUWING: de KLANT moet er altijd voor zorgen dat de toegangscodes en de gebruikersprofielen correct zijn ingesteld.

CONTROLE VAN DE CNIL

De partijen stellen elkaar in kennis van een eventuele controle door de CNIL en nemen de nodige maatregelen om de vragen van de controle-instantie te beantwoorden.

AUDIT

De KLANT kan onze naleving eenmaal per jaar controleren door ons daartoe een vragenlijst toe te zenden. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. Wij zijn vrijgesteld van de controle van alle diensten waaraan de CNIL een certificaat of label heeft toegekend.

VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig artikel 82 van de GDPR is onze aansprakelijkheid als verwerker beperkt tot het volgende geval:

 • wij niet voldoen aan onze specifieke verplichtingen uit hoofde van de GDPR als verwerker of ;
 • wij handelen buiten uw gedocumenteerde instructies of ;
 • we handelen in strijd met uw schriftelijke instructies.

In ieder geval maakt de vergoeding van de schade deel uit van ons servicecontract.

REVIEW

Bij wijziging van de regelgeving of aanbevelingen van de CNIL behouden wij ons het recht voor deze bijlage te wijzigen. Elke nieuwe bijlage zal worden meegedeeld voordat zij in werking treedt.